نکات

هرگز از دستگاه بدون وجود جریان آب استفاده نکنید.

بعد از خاموش کردن دستگاه ماشه را فشار دهید تا آب باقیمانده در دستگاه کاملا تخلیه شود.

حتما هنگام کار با دستگاه از لباس‌ها و تجهیزات ایمنی مانند عینک، دستکش، گوش‌گیر، چکمه استفاده کنید.

هرگز آب را به طور مستقیم روی افراد، حیوانات و حتی بدنه خود دستگاه نشانه نگیرید.

برای شستشوی سطوح بهتر است نازل را با زاویه ۴۵ درجه روی سطح مورد نظر بگیرید.

هرگز آب را روی پریز برق نپاشید.

دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.