نکات

هربار پس از استفاده مخزن آب کثیف را به طور کامل خالی کنید.

برای تمیز کردن شیشه دستگاه را روی شیشه از سمت بالا به پایین بکشید.

برای تمیز کردن شیشه‌ها در ارتفاع بالا از نازل دستگاه شیشه‌شوی استفاده کنید.