شیشه شوی

شیشه شوی

به سادگی و بدون چکه تمیز کنید:نسل جدید شیشه شو های شارژی کارچر نه تنها امکان شستشوی تمیز و بدون باقی گذاشتن اثر بر روی پنجره را فراهم میکند بلکه در زمان و انرژی شما هم صرفه جویی میکند. این وسایل دستی آب را به سادگی از روی شیشه جمع کرده،و اجازه چکیدن آب آلوده ویا باقی گذاشتن رد بر روی شیشه را نمیدهد